Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

DMS-KI.731.2.11.2023
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
POZIOM 2
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia
poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
 
INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA
Zagrożenie
Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia
06.12.2023 r. godz. 9.30
Przewidywany czas trwania ryzyka
Od godz. 9.30 dnia 06.12.2023 r. do godz. 24.00 dnia 06.12.2023 r.
Przyczyny
Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego, wzmożonego ruchu samochodów
i emisji ze źródeł przemysłowych.
Prognozowana jakość powietrza
Prognoza na dzień 06.12.2023 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie wyników pomiarów z dni 05.12.2023 r. i 06.12.2023 r. oraz prognoz warunków meteorologicznych.
Dzień 06.12.2023 r.
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10
Prognozowane na dzień 06.12.2023 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: kielecki i staszowski.
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10
Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 06.12.2023 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: około 281 tys. mieszkańców.
 
INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludności
·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
·      osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
·      osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowia
Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.
Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.
Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.
Zalecane środki ostrożności
Ogół ludności:
- rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,
- ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
- unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.
 
Wrażliwe grupy ludności:
- ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,
- nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
- osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
- ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
- unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.
W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.
 
Zaleca się również:
- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,
 - bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza
 
 
 
 
DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
Zakres działań krótkoterminowych
Działania prewencyjne określone dla ALARMU I STOPNIA przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w Planie działań krótkoterminowych (PDK), który stanowi integralną część Aktualizacji Programu ochrony powietrza, w tym w szczególności:
·      zalecenie rezygnacji z korzystania z kominków opalanych paliwem stałym, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych albo nie spełniają norm ekoprojektu,
·      wzmożone kontrole w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w urządzeniach nieprzeznaczonych do tego celu,
·      wzmożone kontrole dotyczące przestrzegania ograniczeń
i zakazów wynikających z uchwały antysmogowej,
·      zalecenie niestosowania dmuchaw do sprzątania liści oraz odśnieżania,
·      zalecenia korzystania z komunikacji miejskiej zamiast indywidualnej.
 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania
06.12.2023 r. godz. 9.30
Podstawa prawna
·       Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.)
·       Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia
12 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2021, poz. 845).
Źródła danych
·       Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
Opracowanie
Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach
Publikacja
 
 
 
POWIADOMIENIE DO SYSTEMU RSO
Tytuł
Uwaga! SMOG
Kategorie
Ogólne
Skrót
W dniu 6 grudnia w powiecie kieleckim i staszowskim istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 (100 µg/m3).
Treść powiadomienia
W dniu 6 grudnia w powiecie kieleckim i staszowskim prognozuje się przekroczenie pyłu PM10 (poziom informowania - 100 µg/m3).
W przypadku utrzymywania się wysokich stężeń pyłu PM10, szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i nocnych, zostań w domu, ogranicz wietrzenie pomieszczeń.
Publikacja od
06.12.2023 r. godz. 9.30
Publikacja do
07.12.2023 r. godz. 9.30
RSO Alarm
Ostrzeżenie
 

 

 

Więcej artykułów…