Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na LXXXVII sesję Rady Gminy Rytwiany

Informacja-Gmina-Rytwiany

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku   o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję w dniu 01.03.2024 r. (piątek) o godzinie 8.00 LXXXVII sesję Rady Gminy Rytwiany w siedzibie Urzędu Gmin Rytwiany, z następującym porządkiem obrad:
 
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji nr LXXXVI.
 5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
 6.  Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 7. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata      2024 – 2032.
 8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.
 9. Uchwała w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego oraz wprowadzenia zmian  w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytwianach.
 10. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/126/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, zmienionej Uchwałą Nr LXIV/325/22 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 grudnia 2022 r. i uchwałą NR LXXXV/419/24 z dnia 23 stycznia 2024 r.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Gwizdowski                                                                                                                                                  
 

Więcej artykułów…