Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Świetlica socjoterapeutyczna w Rytwianach

 Informacja-Gmina-Rytwiany

Gmina Rytwiany/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytwianach realizuje projekt pt.  „Utworzenie Świetlicy socjoterapeutycznej na terenie Gminy Rytwiany”.

Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 9 Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej.

Dofinansowanie projektu z UE  wynosi: 1.294.135,70 zł.

 Całkowita wartość projektu wynosi 1.391.355,70 zł.

 Projekt realizowany jest w okresie od dnia 01.02.2024r. r. do dnia  31.01.2026 r. na podstawie umowy o dofinansowanie nr FESW.09.05-IŻ.00-0033/23 z dnia 19.02.2024 r.

Głównym zamierzeniem projektu jest poprawa sytuacji życiowej 32 mieszkańców (22 dzieci i 10 rodziców) z gminy Rytwiany w kontekście edukacyjnym i rodzinnym poprzez utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej  jako placówki wsparcia dziennego.  

 Grupę docelową projektu stanowi ok.10 rodzin, w tym rodziny dysfunkcyjne, borykające się z trudnościami w pełnieniu roli opiekuńczo-wychowawczej, rodziny z dziećmi korzystające z pomocy społecznej, rodziny wielodzietne, osoby z niepełnosprawnościami, ofiary przemocy, a także dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej, uczące się, pracujące lub zamieszkujące na obszarze gminy Rytwiany.

Celem Świetlicy jest zapewnienie opieki dziennej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień podopiecznych, organizowanie czasu wolnego oraz realizacja zajęć profilaktycznych i terapeutycznych

Świetlica prowadzona jest w formach:

a)    opiekuńczej – poprzez zapewnienie dzieciom opieki i wychowania, pomocy w nauce, organizacji czasu wolnego, zabawy, zajęć sportowych, rozwijających zainteresowania,

b) specjalistycznej – poprzez m.in. organizowanie zajęć terapeutycznych, kompensacyjnych, logopedycznych, poradnictwa psychologicznego.

Biuro projektu mieści się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytwianach, ul. Staszowska 15 28-236 Rytwiany, tel. 15/8647938.
 

#FunduszeEuropejskie

 

Więcej artykułów…