Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Rekrutacja do świetlicy socjoterapeutycznej w Rytwianach

Informacja-Gmina-Rytwiany
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytwianach prowadzi rekrutację uczestników do projektu pt. „Utworzenie Świetlicy socjoterapeutycznej na terenie Gminy Rytwiany”.

Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 9 Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej.

Uczestnikami projektu mogą być dzieci w wieku do 18 r.ż. i ich rodzice, uczący się, pracujący lub zamieszkujący na terenie gminy Rytwiany.

Grupę docelową projektu stanowią rodziny dysfunkcyjne, borykające się z trudnościami w pełnieniu roli opiekuńczo-wychowawczej, rodziny z dziećmi korzystające z pomocy społecznej, rodziny wielodzietne, osoby z niepełnosprawnościami, ofiary przemocy, a także dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej, uczące się, pracujące lub zamieszkujące na obszarze gminy Rytwiany.
Celem Świetlicy jest zapewnienie opieki dziennej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień podopiecznych, organizowanie czasu wolnego oraz realizacja zajęć profilaktycznych i terapeutycznych
Świetlica prowadzona jest w formach:
a) opiekuńczej – poprzez zapewnienie dzieciom opieki i wychowania, pomocy w nauce, organizacji czasu wolnego, zabawy, zajęć sportowych, rozwijających zainteresowania,
b) specjalistycznej – poprzez m.in. organizowanie zajęć terapeutycznych, kompensacyjnych, logopedycznych, poradnictwa psychologicznego.

Na parterze Urzędu Gminy Rytwiany przy ul. Staszowskiej 15 28-236 Rytwiany mieści się Punkt Informacyjno - Rekrutacyjny, gdzie zainteresowani mogą uzyskać informacje o Projekcie i zasadach rekrutacji a także pobrać i złożyć formularze zgłoszeniowe.

W Urzędzie Gminy Rytwiany funkcjonuje system wspomagania słuchu u osób niedosłyszących lub niesłyszących korzystających z aparatu słuchowego, lub procesora mowy (tzw. pętla indukcyjna). Osoby z niepełnopsrawnością narządów ruchu mogą skorzystać z podjazdu w celu dostania się do budynku.

Osoby zainteresowane mogą również składać formularze rekrutacyjne w Biurze Projektu, tj. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytwianach, ul. Staszowska 15 28-236 Rytwiany, pok. 35.  
Formularz rekrutacyjny można pobrać w  GOPS w Rytwianach, placówkach oświatowych   lub ze strony internetowej TUTAJ.
Przyjmowane są również zgłoszenia telefoniczne lub w formie elektronicznej. Dane kontaktowe do GOPS w Rytwianach: tel. 15/8647946, e-mail: opsrytwiany@op.pl  

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny jest w Biurze Projektu - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rytwianach.

#FunduszeEuropejskie

 

 

Więcej artykułów…