Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 - Podprogram 2023

 

Informacja-Gmina-Rytwiany
 

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) to program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus ( EFS+).
W ramach Programu FEPŻ oferowana jest pomoc żywnościowa dla odbiorców końcowych w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w działaniach towarzyszących na rzecz włączenia społecznego.

Kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:
- dla osoby samotnie gospodarującej – 2.056,40 zł,
- dla osoby w rodzinie – 1.590 zł.
Pomocy w ramach FEPŻ  udziela się osobom i rodzinom znajdującym  się w trudnej sytuacji materialnej w szczególności przy wystąpienie powodów wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej:
•    ubóstwa;
•    sieroctwa;
•    bezdomności;
•    bezrobocia;
•    niepełnosprawności;
•    długotrwałej lub ciężkiej choroby;
•    przemocy domowej;
•    potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
•    potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
•    bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
•    trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
•    trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
•    alkoholizmu lub narkomanii;
•    zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
•    klęski żywiołowej lub ekologicznej.
FEPŻ uzupełnia działania gmin realizowane w ramach systemu pomocy społecznej skierowane do osób w trudnej sytuacji życiowej, obejmujące m.in. świadczenia pieniężne i pomoc rzeczową oraz pracę socjalną na rzecz wzmocnienia samodzielności osób i rodzin, jak również w ramach programów krajowych (Posiłek w szkole i w domu). Grupa docelowa FEPŻ nie ogranicza się wyłącznie do beneficjentów pomocy społecznej poprzez wyższe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy, dzięki czemu część osób potrzebujących nieobjętych wsparciem przez OPS może skorzystać z pomocy żywnościowej.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytwianach kwalifikuje osoby i rodziny z terenu gminy Rytwiany do pomocy  w ramach FEPŻ - Podprogram 2023.


Osoby spełniające kryterium dochodowe i spełniające warunki do udziału w Programie mogą zgłaszać się do GOPS w Rytwianach ul. Staszowska 15 28-236 Rytwiany w dni robocze od godz. 7.30 do 15.30.
Zgłoszenia można dokonać osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 15/864 7946, 500239194.

TUTAJ znajdują się informacje dotyczące Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

 

 

 

Więcej artykułów…