Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na LXXXVIII sesję Rady Gminy Rytwiany

Informacja-Gmina-Rytwiany
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję w dniu 26 marca 2024 r. (wtorek) o godzinie 9.00 LXXXVIII sesję Rady Gminy Rytwiany w siedzibie Urzędu Gmin Rytwiany, z następującym porządkiem obrad:1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji nr LXXXVII.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
7. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2024 – 2032.
8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.
9. Uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Rytwiany w 2025 roku.
10. Sprawozdanie GOPS w Rytwianach za 2023 rok.
11. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2023 rok dla Gminy Rytwiany.
12. Raport z realizacji w 2023 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rytwiany na lata 2022-2025.
13. Uchwała w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w postaci pomnika przyrody na terenie Parku Pałacowego w Sichowie Dużym na działce o numerze ewidencyjnym 1164/5, obręb Sichów Duży, Gminy Rytwiany.
14. Uchwała w sprawie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rytwiany w 2024 roku.
15. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 15 stycznia 2024 r.
16. Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosków z dnia 8 lutego 2024 r. i 29 lutego 2024 r.
17. Sprawy różne i wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad sesji.

 


Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Gwizdowski

 

 

Więcej artykułów…