Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zespół Szkół w Sichowie Dużym zaprasza uczniów klas ósmych do składania podań

Uczniu klasy ósmej,
prezentujemy Ci informacje o naszych kierunkach kształcenia:
• technik żywienia i usług gastronomicznych,
• technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
• technik weterynarii.

• dla uczniów z brakiem możliwości dojazdu - szkoła na czas nauki zapewnia zakwaterowanie w internacie.

CZEKAMY NA CIEBIE, BĘDZIESZ ZACHWYCONY!

Do pobrania: Podanie_o_przyjęcie_do_szkoly_2024/25

 

Informacja-Gmina-Rytwiany

 Wideoprezentacja:

Więcej: https://www.youtube.com/watch?v=VEVETmkHapY

Proponowane kierunki kształcenia:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik weterynarii
 • szkoła branżowa I stopnia
 • kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły - kwestionariusz kandydata dostarczony osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną (kontakt do szkoły znajdziesz poniżej)
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Po potwierdzeniu przyjęcia do szkoły:

 • karta informacyjna wydawana przez szkołę podstawową – potwierdzenie przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej
 • dwie fotografie typu legitymacyjnego
 • karta zdrowia

 

Terminy kwalifikowania i informowania kandydatów o wynikach rekrutacji:

Od 13 maja do 29 maja 2024 r. – termin na złożenie wniosku wraz z dokumentami

Od 21 czerwca do 10 lipca 2024 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

18 lipca 2024 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Od 13 maja do 22 lipca 2024 r. - wydanie skierowania na badanie lekarskie

Od 18 do 24lipca 2024 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci doręczenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone wcześniej) oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

25 lipca 2024 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Kryteria w procesie rekrutacji:

O przyjęciu kandydata do pierwszej klasy decyduje uzyskana przez niego liczba punktów na liście kandydatów do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

W postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęciu do klasy pierwszej decydują kryteria uwzględniające:

 • wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,
 • oceny z języka polskiego, matematyki, biologii i geografii,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
 • szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim oraz ponadwojewódzkim, przyjmowani są z pominięciem pozostałych kryteriów.

Masz pytania? Kontakt do szkoły:

Telefon: 158647322, 158647323

e-mail: sekretariat@zsckrsichow.pl

Strona www: https://zsckrsichow.pl/cms/37646/oferta_edukacyjna

Adres: ZSCKR w Sichowie Dużym, Sichów Duży 89, 28-236 Rytwiany, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie

 

Źródło: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000139401.pdf

Zarządzenie nr 7.2024 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów do klas pierwszych do publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2024/2025 w województwie świętokrzyskim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Więcej artykułów…