Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Informacja o wyborach sołtysów i rad sołeckich

Informacja-Gmina-Rytwiany

 

 

 

Z A R Z Ą D Z E N I E NR     44 /2024
WÓJTA GMINY RYTWIANY
z dnia 22 maja 2024 r.
w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz statutów sołectw:  Grobla, Kłoda, Niedziałki, Pacanówka, Podborek, Ruda, Rytwiany, Szczeka, Sichów Duży,    Sichów Mały, Strzegom, Strzegomek, Sydzyna, Święcica, Tuklęcz, uchwalonych Uchwałą nr V/31/19 Rady Gminy Rytwiany z dnia 24 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego 2019 r. poz. 536) zmienionych uchwałą NR XXXVI/181/21 Rady Gminy Rytwiany z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/31/2019 Rady Gminy Rytwiany z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie statutów sołectw: Grobla, Kłoda, Niedziałki, Pacanówka, Podborek, Ruda, Rytwiany, Szczeka, Sichów Duży, Sichów Mały, Strzegom, Strzegomek, Sydzyna, Święcica, Tuklęcz , zarządzam, co następuje:
§ 1
Wybory sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Rytwiany zostaną przeprowadzone w terminie i miejscu określonym w Harmonogramie wyborów sołtysów i rad sołeckich, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
1. Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej określa statut sołectwa.
2. Wójt wyznacza pracownika Urzędu Gminy Rytwiany do obsługi administracyjnej zebrania na którym dokonuje się wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rytwiany, na tablicach ogłoszeń w sołectwach, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Rytwiany.
 
Wójt Gminy Rytwiany
Przemysław Broziński
 
 
 
Załącznik do Zarządzenia nr 44/2024
Wójta Gminy Rytwiany
Z dnia 22 maja 2024 r.
 
Harmonogram zebrań wiejskich w wyborach sołtysów i rad sołeckich
 
l.p.
Sołectwo
Miejsce
Data
Godzina
1.       
Sichów Duży
Szkoła
10.06.2024 r.
18:00
2.       
Rytwiany
Gminne Centrum Kultury
21.06.2024 r.
18:00
3.       
Kłoda
Remiza OSP
20.06.2024 r.
18:00
4.       
Grobla
Dom sołtysa
14.06.2024 r.
18:00
5.       
Podborek
Świetlica
05.06.2024 r.
18:00
6.       
Sydzyna
Świetlica
11.06.2024 r.
18:00
7.       
Święcica
Remiza OSP
07.06.2024 r.
18:00
8.       
Tuklęcz
Remiza OSP
13.06.2024 r.
18:00
9.       
Strzegom
Remiza OSP
03.06.2024 r.
18:00
10.  
Strzegomek
Szkoła
04.06.2024 r.
18:00
11.  
Szczeka
Remiza OSP
19.06.2024 r.
18:00
12.  
Ruda
Remiza OSP
17.06.2024 r.
18:00
13.  
Niedziałki
Remiza OSP
18.06.2024 r.
18:00
14.  
Pacanówka
Świetlica
06.06.2024 r.
18:00
15.  
Sichów Mały
Remiza OSP
12.06.2024 r.
18:00
 
 
 

 

 

 

Więcej artykułów…