Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na IV sesję Rady Gminy Rytwiany

Informacja-Gmina-Rytwiany

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku   o samorządzie gminnym   (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) zwołuję w dniu 19 czerwca 2024 r. (środa)  o godzinie 13:00  IV sesję Rady Gminy Rytwiany w siedzibie Urzędu Gmin Rytwiany, z następującym porządkiem obrad:
 
Porządek obrad:
 
1.                  Otwarcie sesji.
2.                  Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3.                  Zatwierdzenie porządku obrad.
4.                  Przyjęcie protokołu z sesji nr III.
5.                  Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
6.                  Informacja Wójta o pracy między sesjami.
7.                  Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata      2024 – 2032.
8.                  Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.
9.                  Debata nad Raportem o stanie Gminy za rok 2023.
10.              Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rytwiany wotum zaufania za rok 2023.
11.              Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach za rok 2023.
12.              Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
 z wykonania budżetu za rok 2023.
13.              Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rytwiany absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023.
14.       Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rytwianach.
15.              Uchwała  w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 29 marca 2024 r.
16.          Uchwała  w sprawie zmiany uchwały nr III/16/2024 Rady Gminy Rytwiany z dnia  20 maja 2024 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Sichowie Dużym oraz nadania mu statutu
17.       Uchwała w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej opłaty za pobyt i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku nr 1 w Sichowie Dużym.
18.         Uchwała  w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytwianach.
19.           Uchwała  w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Rytwiany nr LXXII/355/23     z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach.
20.              Sprawy różne i wolne wnioski.
21.              Zamknięcie obrad sesji.

 

 
Przewodniczący Rady Gminy
Irena Pogorzelska

 

 

Więcej artykułów…