Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

NABÓR WNIOSKÓW - USUWANIE AZBESTU w roku 2010

NABÓR WNIOSKÓW - USUWANIE AZBESTU w roku 2010


Urząd Gminy w Rytwianach ogłasza nabór   wniosków  o dofinansowanie  w roku 2010 demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Cel zadania:
 1.Ochrona zdrowia mieszkańców poprzez eliminację ze środowiska substancji  zawierających niebezpieczne dla zdrowia i życia mieszkańców azbest,
 2.Ochrona powierzchni ziemi poprzez eliminację nielegalnego porzucania niebezpiecznych odpadów

Wnioski mogą składać osoby fizyczne posiadające na terenie Gminy Rytwiany budynki mieszkalne lub gospodarcze pokryte wyrobami zawierającymi azbest.

1.Dofinansowaniu podlegają w 100% koszty usuwania  i unieszkodliwiania   odpadów  niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest, pochodzących z demontażu  materiałów budowlanych w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich i falistych,  stanowiących pokrycie dachowe budynków mieszkalnych i gospodarczych.
2. Z dofinansowania korzystać mogą osoby fizyczne będące właścicielami (współwłaścicielami, wieczystymi użytkownikami) budynków mieszkalnych i  budynków  gospodarczych zlokalizowanych na terenie Gminy  Rytwiany
3.  Dofinansowanie nie obejmuje tej części obiektu budowlanego, która jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.
4.  Dofinansowanie nie obejmuje osób fizycznych, które we własnym zakresie dokonały czynności demontażu lub transportu oraz przekazania do unieszkodliwienia wyrobów  zawierających azbest.

Wniosek (wzór wniosku  do pobrania) należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Rytwianay,  ul. Staszowska 15 , pok. Nr 13  do dnia  30.03.2010r

 Do wniosku należy dołączyć:
1. Kopię „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających  azbest” wykonana zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r w sprawie sposobów i warunków  bezpiecznego użytkowania  i usuwania wyrobów zawierających  azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649) – załącznik nr 2
2. Kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie robót związanych z demontażem materiałów budowlanych zawierających azbest Staroście Staszowskiemu, jako organowi  administracji architektoniczno-budowlanej (wymagane na 30 dni przed planowanym  rozpoczęciem robót) lub kopia pozwolenia na budowę wymaganego w przypadku, gdy   w wyniku rozbiórki lub przebudowy elementów budowlanych zawierających azbest nastąpi  zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu lub inna zmiana wymagająca pozwolenia na budowę,

Wnioski o dofinansowanie będą realizowane według kolejności ich złożenia   do czasu wyczerpania środków pieniężnych przeznaczonych w budżecie, w 2010  roku   na realizację zadań założonych w „Gminnym Programie usuwania wyrobów zawierających  azbest z terenu Gminy Rytwiany na lata 2008-2032”
 
Wnioski odpowiadające wymogom formalnym, na które nie udzielono dofinansowania w roku budżetowym, w którym złożono wniosek, mogą być zakwalifikowane do udzielenia dofinansowania w następnym roku budżetowym          
 
UWAGA
Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

 

Pobierz wzór wniosku w formacie: doc lub pdf

 

Więcej artykułów…