Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

NABÓR WNIOSKÓW - USUWANIE AZBESTU w roku 2011

NABÓR WNIOSKÓW - USUWANIE AZBESTU
w roku 2011

Urząd Gminy w Rytwianach ogłasza nabór wniosków o dofinansowaniu w 2011r demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne posiadające na terenie Gminy Rytwiany budynki mieszkalne lub gospodarcze pokryte wyrobami zawierającymi azbest.

1.Dofinansowaniu podlegają w 100% koszty usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest, pochodzących z demontażu  materiałów budowlanych w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich i falistych,  stanowiących pokrycie dachowe budynków mieszkalnych i gospodarczych.
2. Z dofinansowania korzystać mogą osoby fizyczne będące właścicielami (współwłaścicielami, wieczystymi użytkownikami) budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych zlokalizowanych na terenie Gminy Rytwiany
3. Dofinansowanie nie obejmuje tej części obiektu budowlanego, która jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.
4. Dofinansowanie nie obejmuje osób fizycznych, które we własnym zakresie dokonały  czynności demontażu lub transportu oraz przekazania do unieszkodliwienia wyrobów  zawierających azbest.

Wniosek (wzór wniosku do pobrania) należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Rytwianay, ul. Staszowska 15 , pok. Nr 13 do dnia 30.03.2011r

Do wniosku należy dołączyć:
1. Kopię „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających  azbest” wykonana zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r w sprawie sposobów i warunków
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zmianami) – załącznik nr 1
2. Kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie robót związanych z demontażem materiałów budowlanych zawierających azbest Staroście Staszowskiemu, jako organowi administracji architektoniczno-budowlanej (wymagane na 30 dni przed planowanym
rozpoczęciem robót) lub kopia pozwolenia na budowę wymaganego w przypadku, gdy w wyniku rozbiórki lub przebudowy elementów budowlanych zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu lub inna zmiana wymagająca pozwolenia na budowę,

Wnioski o dofinansowanie będą realizowane według kolejności ich złożenia do czasu wyczerpania środków pieniężnych przeznaczonych w budżecie, w 2011 roku na realizację zadań założonych w „Gminnym Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rytwiany na lata 2008-2032”

Wnioski odpowiadające wymogom formalnym, na które nie udzielono dofinansowania w roku budżetowym, w którym złożono wniosek, mogą być zakwalifikowane do udzielenia dofinansowania w następnym roku budżetowym

UWAGA
Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

 

Wójt Gminy Rytwiany
mgr Grzegorz Forkasiewicz
 

 

Więcej artykułów…