Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Informacja-Gmina-Rytwiany

 

W dniu 17 lutego 2022 r. Gmina Rytwiany zawarła umowę z Wojewodą Świętokrzyskim na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej p.n.  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego i na ten cel Gmina Rytwiany uzyskała dofinansowanie na kwotę 44166,00 zł.

  Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:
1) poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
2) wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
3) uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
4) dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
5) zwiększenia wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
a) o stopniu znacznym lub
b) o stopniu umiarkowanym albo
c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

W gminie Rytwiany realizatorem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytwianach.

Założono, że w 2022 r. wsparciem asystenta będą objęte 2 osoby spełniające warunki do skorzystania z tej formy pomocy, tj. osoby z niepełnosprawnością wymagające wysokiego poziomu wsparcia oraz osoby z niepełnosprawnościami  sprzężonymi  i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją. Obowiązuje zasada równości szans i niedyskryminacji, umożliwiająca wszystkim osobom sprawiedliwe, pełne uczestnictwo w programie na jednakowych zasadach.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Informacja-Gmina-Rytwiany

Informacja-Gmina-Rytwiany